Wojsk. Biblioteka Ośw.

Wojskowa Biblioteka Oświatowa czynna jest:


Poniedziałek - praca w własna
Wtorek - 11:00-18:00
Środa - 12:00-17:00
Czwartek - 12:00-17:00
Piątek - 11:00-16:00
Sobota - 10:00-15:00
Niedziela - nieczynne


Telefon kontaktowy: 261 86-10-57, 261 86-10-58Regulamin
Wojskowej Biblioteki Oświatowej

1. Zbiory Wojskowej Biblioteki Oświatowej udostępniane są:
1) prezencyjnie, tzn. na miejscu, w czytelni biblioteki;
2) drogą wypożyczeń indywidualnych w wypożyczalni biblioteki;

2. Korzystanie ze zbiorów Wojskowej Biblioteki Oświatowej jest bezpłatne.

3. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają: żołnierze, pracownicy wojska, emeryci wojskowi oraz rodziny wymienionych osób.

4. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać także okoliczni mieszkańcy.

5. Czytelnik przy zapisie jest zobowiązany do:
1) okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i miejsce zamieszkania;
2) złożenia na karcie zapisu- zobowiązania podpisu potwierdzającego przestrzeganie regulaminu korzystania ze zbiorów Wojskowej Biblioteki Oświatowej.

6. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni i tylko za ich, wyrażoną na piśmie, zgodą może nastąpić zapisanie niepełnoletniego do Wojskowej Biblioteki Oświatowej.

7. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie zamieszkania, miejsca służby (pracy).

8. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tzn. ze zbiorów wypożyczalni i czytelni. Zbiory czytelni należące do księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, albumy itp.) oraz zbiory audiowizualne udostępniane są tylko na miejscu (w czytelni).

9. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. Torby, teczki, okrycia itp. należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

10. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.

11. Z Biblioteki można wypożyczać jednorazowo do 5 woluminów. W uzasadnionych przypadkach kierownik biblioteki może zwiększyć liczbę udostępnionych materiałów bibliotecznych.

12. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres do 30 dni. Możliwe jest przedłużenie terminu ich wypożyczenia, jeśli nie ma na nie zamówienia. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może przed upływem terminu zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

13. Z chwilą wypożyczenia materiałów bibliotecznych czytelnik staje się za nie całkowicie odpowiedzialny i obowiązany jest zwrócić je w nieprzekraczalnym terminie w takim stanie, w jakim zostały mu udostępnione.

14. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje:
1) indywidualne upomnienie na piśmie, którego koszt ponosi czytelnik;
2) czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do korzystania z biblioteki oświatowej.

15. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:
1) odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania;
2) dostarczyć inne materiały biblioteczne, których przyjęcie uzasadnione jest potrzebami biblioteki;
3) zapłacić stosowną kwotę odszkodowania ustaloną przez kierownika biblioteki według bieżącej szacunkowej wartości tych materiałów.

16. W razie odmowy zwrotu lub wniesienia ekwiwalentu za zagubione lub zniszczone wypożyczone materiały biblioteczne, Wojskowa Biblioteka Oświatowa dochodzi swoich praw w stosunku do czytelnika będącego żołnierzem na zasadach odpowiedzialności i postępowania w przypadku szkód powstałych w mieniu wojskowym, a w stosunku do pozostałych czytelników-zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

17. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje biblioteczne i bibliograficzne, pomoc w korzystaniu z katalogów, doborze lektury itp.

18. Skargi i wnioski czytelnicy powinni wpisywać do księgi uwag i wniosków, która znajduje się w wypożyczalni.


Kierownik Klubu - Michał DUDEK